جواد شکری
جواد شکری
مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت آینده‌سازان اقتصاد مقاومتی
رضا ستاری
مدیر عامل شکرت صلح و آزادی جهانیان
محسن خالقی
کارشناسی بازرگانی و امور گمرکی
احسان دنیوی
احسان دنیوی
مدیر امور گمرکی
علی عین‌آبادی
کارشناس بازرگانی و امور گمرکی